700x27 (ISO 622)
!
RF728-TFT-RFTF

PANARACER Ruffy Tuffy

!